Felnőttképzési szerződés

amely létrejött egyrészről:

a Szakmai Kredit Kft. (székhely: 2120 Dunakeszi, Szabadka u. 24/C, cégjegyzékszám: 13-09-224382, adószám: 32158384-2-13 képviselő: Korpics-Lukács Ágnes ügyvezető továbbiakban, mint képzést szervező, másrészről a jelentkezési lapot kitöltő személy.

együttesen, mint Szerződő Felek között alulírott napon és

helyen, az alábbiak szerint:

1. A képzés pontos megnevezése (jelentkezési lapon feltüntetve)

2. A képzés formája: Akkreditált továbbképzés

3. A képzés besorolása: Egészségügyi továbbképzés

4. Megszerezhető kompetencia: nincs

5. A képzés összóraszáma:

lásd az OFTEX/GYOFTEX portálon feltüntetett programon, illetve a szakamaitovabbkepzo.hu oldalon.

6. A képzést szervező fenntartja magának a jogot, hogy a képzést a képzés megkezdését megelőző észszerű időben lemondja, vagy más időpontban hirdesse meg.

7. Vizsgára történő bocsátás feltételei, vizsga szervezése, formája: minden képzésünk végén a résztvevők tesztlapot töltenek ki, melynek 80%-os megoldása minősül elfogadottnak.

8. A képzés helyszíne, pontos címe:

lásd jelentkezési lap

9. A képzés időpontja:

lásd jelentkezési lap

10. A résztvevőnek a képzés során nyújtott teljesítménye ellenőrzésének, értékelésének módja:

a képzés végén teszt kitöltése.

11. A képzést szervező vállalja, hogy jelen felnőttképzési szerződésben foglaltaknak megfelelően

megszervezi és lebonyolítja a szerződés 1. pontjában, valamint a jelentkezési lapon rögzített

képzést. A képzés helyén a személyi és tárgyi feltételeket biztosítja. A tanfolyam ideje alatt jelenléti ívet vezet.

12. A képzést szervező kötelezettséget vállal, hogy a képzés és (vizsga esetén) a vizsgáztatás

teljes időtartama alatt biztosítja az intézményi akkreditáció fenntartását és a külön

jogszabályban előírt statisztikai kötelezettségének eleget tesz.

13. A felnőttképzési intézmény nyilvántartásba vételének elmaradásával, illetve a tevékenysége

folytatásának megtiltásával összefüggésben keletkezett, a szolgáltatás igénybevevőjét ért kárt

a képzést szervező a képzési díj összege alapján – a kár keletkezésétől számítottan – időarányosan téríti meg.

14. A képzésben résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy a képzésben részt vesz, a képzési

követelményeket legjobb tudása szerint teljesíti. Tudomásul veszi továbbá, hogy a jelenléti

íven megjelenését aláírásával hitelesíteni kell, továbbá szándékos vagy gondatlanságból elkövetett károkozás esetén az okozott kárt köteles megfizetni.

15. A képzésben résztvevő kötelezettséget vállal, a képzést szervező kötelező statisztikai

jelentésének elvégzéséhez szükséges nyomtatványok valós adatokkal történő kitöltésére.

Hozzájárul adatainak a képzéseket ellenőrző, nyilvántartó illetve egyéb szervek részére történő

továbbításához.

16. A képzésben részt vevő tudomásul veszi, hogy a képzést szervező – a képzés megvalósításának dokumentálása, valamint a teljesítés igazolhatósága, szakmai anyagokban történő feltüntetése céljából – a képzésről, és szükségszerűen a képzésben résztvevőkről fényképeket, valamint egyéb dokumentációt készíthet. A képzésben résztvevő az elkészített dokumentációval kapcsolatban semmilyen igényt vagy kifogást nem támaszt.

17. Amennyiben a képzésben résztvevő a képzésről igazolatlanul mulaszt (a képzéstől távol

marad), akkor a képzést szervező a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.

18. Amennyiben a képzést szervező a képzés időtartamának 20 %-át meghaladó mértékben –bármilyen okból – nem nyújtja a szerződésben meghatározott ütemezés szerint a képzést,

akkor a képzésben résztvevő vagy a költségviselő a szerződést azonnali hatállyal

felmondhatja. Ebben az esetben a képzésben résztvevőt a már befizetett tanfolyami díj

kétszeres összege illeti meg (átalány-kártérítés címén). Ha az átalány-kártérítésből nem térül

meg a résztvevőnek a tandíjat meghaladóan a hallgatói segédletek és esetleges vizsgadíjak teljes ellenértéke, akkor a résztvevő jogosult az átalány-kártérítésen felül felmerült, igazolt

költségeinek megtérítésére.

19. Amennyiben a képzést szervező a jelen szerződést – a másik fél szerződésszegése miatt –felmondja, úgy ezt írásban –emailben, tértivevényes levélben vagy személyesen átadva –köteles a

résztvevőnek bejelenteni.

20. Jelen felnőttképzési szerződés elfogadásával képzésben részt vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben jelentkezése ellenére a képzésen nem vesz részt, úgy a képzést szervező a képzéssel összefüggésben felmerült teljes költségének, valamint járulékainak megfizetésére kötelezheti.

21. A képzésben résztvevő továbbá tudomásul veszi, hogy amennyiben a képzésre elektronikus

úton jelentkezik (az elektronikus jelentkezésre irányadó szabályok figyelembevételével), úgy legkésőbb a képzés megkezdésének napján, a képzési alkalom tényleges kezdete előtt a

képzést szervező részére a megfelelően kitöltött jelentkezési lapot leadja, mellyel egyidejűleg elfogadja a felnőttképzési szerződést is.

22. A képzésben résztvevő a képzés teljes ideje alatt az adataiban bekövetkező változásokat

köteles a képzést szervezőnek 1 munkanapon belül írásban bejelenteni.

23. Amennyiben a képzésben résztvevő nem elégedett a képzést szervező munkájával vagy

szolgáltatásaival, esetleg a képzést szervező munkatársainak munkájával, úgy panasszal élhet:

írásban az info@szakmaitovabbkepzo.hu e-mail címen, illetőleg szóban vagy írásban a Társaság

székhelyén található ügyfélszolgálaton. A képzést szervező a panasz kivizsgálásáról 10 napon

belül írásban értesíti a képzésben résztvevőt. Egyebekben a felek jelen szerződésből eredő

esetleges jogvitáik rendezését békés úton rendezik, ha ez nem vezet eredményre, akkor

fordulnak más hatósághoz, illetve bírósághoz.

24. A jelen szerződés az aláírással - illetve az online felületen történő jelentkezésnél az erre utaló rubrika kipipálásával - egyidejűleg lép hatályba, és az itt nem szabályozott kérdésekre a Ptk. valamint a felnőttképzésre vonatkozó jogszabályok az irányadók.

Jelen felnőttképzési szerződés a 2013. évi LXXVII. törvény által meghatározott tartalommal

készült. A felek a jelen, szerződést elolvasták, megértették, majd, mint akaratukkal

mindenben megegyezőt elfogadták.

Kelt: lásd jelentkezési lapon