Adatvédelmi nyilatkozat

A SZAKMAI TOVÁBBKÉPZŐ - Szakmai Kredit Kft., mint a szakmaitovabbkepzo.hu portál üzemeltetőjének Adatkezelési Nyilatkozata

A Szakmai Továbbképző (a továbbiakban Szolgáltató) www.szakmaitovabbkepzo.hu domain néven elérhető honlapjainak (a továbbiakban: Honlap) célja, hogy a 64/2011. (XI.29.) NEFMI rendelete az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről, valamint a 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól a hatályos rendeleteknek megfelelően, a folyamatos szakmai továbbképzésben résztvevők (a továbbiakban: Továbbképzendők) számára a továbbképzésekre jelentkezők nyilvántartásához felhasználói felületet biztosítson. Lehetővé téve a Továbbképzendők számára a működési nyilvántartási idő alatti kreditpontjaik megszerzését, az akkreditált tanfolyamok kiválasztását, a tanfolyamokra történő jelentkezés biztosítását. A Továbbképzendők számára lehetőséget biztosít az akkreditált tanfolyamokra történő online jelentkezésére, a továbbképzés sikeres elvégzését követően az egyéni kreditpontok elküldésére az Orvosegyetemek és az AEEK felé. A Honlapon lévő adatokért a Szolgáltató felel.

Az adatok kezelésével összefüggésben Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Honlapot igénybe vevő Felhasználókat a Honlap általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Szolgáltató a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

A Honlap használatával Ön, mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit.

· Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei

A Szolgáltató adatai:

Név: SZAKMAI TOVÁBBKÉPZŐ - Szakmai Kredit Kft.

Székhely: 2120 Dunakeszi, Szabadka u. 24/c

Képviselő neve: Korpics-Lukács Ágnes

Telefonszám: +36/30-302-5717

Email: info@szakmaitovabbkepzo.hu

· Az adatkezelő nyilvántartásba vételi azonosítója

Tekintettel arra, hogy az adatkezelés az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló felhasználókra vonatkozik, így az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 65. § (3) bekezdésének a) pontja alapján az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele nem szükséges.

· Az adatkezelés megnevezése

Adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján a Szolgáltatónál a folyamatos továbbképzésre és annak nyilvántartására vonatkozik.

· Az adatkezelés jogalapja

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3. § 7. pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez.

· A kezelt adatok köre

  • A Felhasználó által kötelezően megadott személyes adatok:
    név, születési név, születési hely és idő, anyja neve, nyilvántartási szám (pecsétszám), e-mail cím, levelezési cím, számlázási név, számlázási cím, telefonszám.
    Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) nyilvántartása alapján kerülnek az adatok egyeztetésre, (az adatokhoz csak megfelelő jogosultság birtokában lehet hozzáférni)
  • A Honlap használata során naplózásra kerül a Felhasználó, a látogatás kezdő időpontja. A Honlap használata során a naplófáljban rögzítésre kerülő adatok tárolása kizárólag technikai és statisztikai célokat szolgál.

· Az adatkezelés célja

A Felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a Felhasználó folyamatos továbbképzéseken történő részvételének biztosítása és az egyéni nyilvántartásának végzése. Az adatokat a szolgáltató felhasználhatja statisztikai célokra, úgy- hogy az a személyiségi jogokat nem sérti, továbbá arra, hogy a honlap látogatása során a tájékoztatási felületeken személyre szabott reklámok/tartalmak jelenjenek meg.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

· Az adatkezelés időtartama

  • A pontérték meghatározásának alapjául szolgáló adatokat a Szolgáltató a pontérték megállapításától számított 10 évig köteles megőrizni a 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet alapján.
  • A Felhasználó a Szolgáltatótól kérheti az adatai törlését

· A személyes adatok helyesbítése, törlése

A Felhasználó azon személyes adatait, amelyet a Honlapon adott meg, bármikor helyesbítheti a Honlap erre szolgáló felületén.

A Felhasználó saját személyes adatainak törlési igényét a Szolgáltatóhoz kell eljuttatnia. Törlés esetén a megjelenített adatok nem állíthatóak helyre.

· Személyre szabott reklámok/tartalmak

A Felhasználók érdeklődési körének megfelelően a szolgáltató személyre szabott reklámokat/tartalmakat jeleníthet meg a honlap látogatása során, amelyek egyben számára hasznos, érdekes információkkal szolgálnak. A tájékoztatási felületek és a személyre szabott tartalmak során személyes adatok nem kerülnek átadásra, feldolgozásra, az adatok elemzése, vizsgálata nem szükséges.

· Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

· A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban

Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az info@szakmaitovabbkepzo.hu címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett. A felhasználók kérhetik adataik törlését, az adatkezelés időtartama 7. és 8.pont alatt meghatározottak szerint.

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti Alapvető Jogok Biztosának segítségét (Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 1387 Budapest Pf. 40., panasz@ajbh.hu, https://www.obh.hu/ )

További kérdéssel, illetve észrevételeivel az info@szakmaitovabbkepzo.hu e-mail címen keresse a Szolgáltatót.