Egészségügyi belső auditori képzés kibővített ismeretekkel (változás menedzsment, kockázatkezelés, GDPR megfelelőség, információbiztonság) 


Időpont: 2020.05.12.-14. kedd-szerda-csütörtök


Orvosoknak, fogorvosoknak és klinikai szakpszichológusoknak 38 kreditpont, tesztírással. Szakképesítések, amelyekhez szakma szerinti pontszámként elszámolható: egészségügyi szervezés. Egyéb szakvégzettség esetén, szabadon választható elméleti képzés. Akkreditációs szám: PTE ÁOK/2020.I./00140 


Egészségügyi szakdolgozóknak minden szakmacsoportra és szakmára 16 továbbképzési pont. Szabadon választható elméleti képzés. Akkreditációs szám: PTE ÁOK/2020.I./00140 


Bevezető:

A képzés az egészségügyi szolgáltatóknál kijelölt vagy jövőbeni belső auditorok, minőségirányítási vezetők/megbízottak/munkatársak ismereteinek megalapozását vagy meglévő ismereteik frissítését szolgálja. A személyzet fluktuációjának következtében a korábban képzett belső auditorok száma csökkent, újabb auditorok képzésére van szükség.

A kurzus különös aktualitását az auditori munka mindenkori alapjait képező szabványok valamint a GDPR követelményeknek való eddigi megfelelés audit tapasztalatainak ismertetése adja.

Korábbi tapasztalatok és a hallgatói csoport összetétele és ismereti szintje fontossá teszi alapismeretként az MSZ EN ISO 9001:2105-ös szabvány részletes, követelmények szerinti, egészségügyi példákkal történő bemutatását.

A hallgatói visszajelzések alapján hasznosnak tartott, és az előadó saját audit tapasztalataira épített, bázis anyaga a kurzusnak, a belső audit lebonyolítását ismertető, gyakorlati módszertani előadás.

Az oktatási program túllép a szokásos belső auditori képzés anyagán: Foglalkozik a mindkét említett szabványban kiemelt hangsúllyal szereplő Kockázat kezelés fenntartandó gyakorlatának bemutatásával.

A minőségirányítással elválaszthatatlan kapcsolatban lévő adatvédelem és információ biztonság alapvető szerepének bemutatását két oldalról közelíti meg:

 • egyrészt a GDPR bevezetést követő hiányosságok, félreértelmezések és javaslatok bemutatásával;
 • másrészt az Információbiztonsággal -nem informatikusi ismeretekkel rendelkező- egészségügyi munkatársaknak címzett prezentációkkal.

Az átadásra kerülő ismeretek jól hasznosíthatók bármely egészségügyi szolgáltató működtetésében és felügyeletében, ide értve a fogászati ellátást, gyógyszertári tevékenységet, kutató- és gyógyszergyártó cégek menedzsmentjét is.

A szerzett ismeretekkel és oklevél birtokában például a fogorvosok kölcsönösen lebonyolíthatják egymás között praxisaik belső auditját.

Az oktatandó anyag terjedelmét is figyelembe véve, egyéni és csoportmunkákkal segítjük az elhangzottak jobb megértését.

A kurzus résztvevői olyan szemléletmódot kapnak ezen háromnapos program keretében, amely jó alapot biztosíthat egyrészt auditori megbízásuk tisztességes teljesítéséhez, másrészt további munkájukban a rutinná vált auditori tevékenységük fejlesztéséhez.

A kurzus közelebbről meghatározott céljai:

A kurzus végére a hallgatóknak képessé kell válniuk arra,

 • hogy az MSZ EN ISO 9001:2015 minőségirányítási, illetve az MSZ EN ISO 15224:2017-as európai egészségügyi szabványok követelményeiben megfogalmazott elvek és követelmények elemzését értse és munkatársai számára értelmezni tudja,
 • hogy az auditokra vonatkozó szabványon alapuló auditmódszertan birtokában legyen,
 • hogy intézményének, szervezetének minőségirányítási rendszerét átlássa és megértse,
 • hogy belső auditorként az MSZ EN ISO 9001:2015, illetve az MSZ EN ISO 15224:2017 minőségirányítási rendszerek, valamint ezek integrált rendszerének belső auditját önállóan vagy audit csoportban auditálni tudja,
 • hogy intézményének, szervezetének minőségfejlesztési tevékenységében ne csak belső auditorként, hanem motivált és hozzáértő munkatársként vegyen részt,
 • hogy megértse és kommunikálja az adatvédelem és információbiztonság fontosságát és az ezzel járó vezetői és munkatársi felelősséget szervezetében,
 • hogy ráérezzen a mindennapi tevékenységgel együtt járó kockázat létére, értékelésének fontosságára és a tudatos kezelés szükségességére.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

 • Iskolai előképzettség: felső- vagy középfokú egészségügyi, gazdasági vagy műszaki végzettség.
 • Szakmai előképzettség: kórházi, egyéb egészségügyi szolgáltatói, kutatói gyakorlat.

Előnyt jelent, de nem kötelező a Microsoft Office ismeret vagy szerzett minimális felhasználói gyakorlat.

A program tematikáinak rövid összefoglalása

MSZ EN ISO 9001:2015 rendszer szabvány általános jellemzői követelményei (egészségügyi

Az előadás során ismertetésre kerül az MSZ EN ISO 9001:2015-ös követelmény szabvány, szerkezeti felépítése és fejezetei. a szabvány követelmények egyenkénti ismertetését egészségügyi példákkal magyarázza az előadó. Kiemelt hangsúlyt kap a vezetés szerepének követelmény szerinti magyarázata. Foglalkozunk a külső erőforrással végeztetett folyamatok felügyeletével, az egészségügyi szolgáltatók területén jellemző alvállalkozás és kiszervezés különbségének magyarázatával, valamint a legjellemzőbb kiszervezési formák ismertetésével. A kockázatkezelés alapjait külön prezentációban ismertetjük.

MSZ EN ISO 15224:2017 Minőségirányítási rendszerek. Az EN ISO 9001:2015 az egészségügyi ellátásban

Lehet-e alternatívája az ISO 15224-es szabvány az ISO 9001-es szabványnak? Tanúsítható-e az az ISO 15224-esre alapozott MIR? Kiváltható-e a MEES az ISO 15224-el? Mindhárom kérdésre a válasz IGEN, de ez csak a 15224-es szabvány ismeretében válik világossá. Az előadás felkészítő jellegű az MSZ EN 15224:2017 Minőségirányítási rendszerek (Az ENISO 9001:2015 az egészségügyben) szabvány értelmezésére, alkalmazására, auditálására. Az előadás célja a szabvány ismertetésével támpontot adni a "változtassak / ne változtassak" döntéshez.

FONTOS, hogy a szabvány valamennyi egészségügyi szolgáltatóra, beleértve a gyógyszertárakat is alkalmazható és tanúsítható.

Audit ismeretek. A belső audit tervezése és lebonyolítása az MSZ EN ISO 19011 aktuális audit szabvány alapján

Az auditok hatékony lebonyolítását megfelelő ismeretek birtokában lehet megvalósítani. Ezek részben elméleti ismeretek, melyek követelmény jellegű összefoglalását az MSZ ENISO 19011:2018 szabvány írja le. Az előadás bemutatja a szabványban is szereplő legfontosabb alapfogalmakat (az auditok fajtái, az audit alapelvei, az auditorral szembeni követelmények, ...). Kiemelten magyarázza az előadás az audit lényegét és folyamatát. Hangsúlyt kap az is, hogy a belső audit szabályozott lebonyolítását a követelmény szabványok dokumentált információként, illetve eljárásként írja elő. Az előadó legfőbb célja, hogy ezzel az előadással elősegítse a belső audit hatékony, mindenre kiterjedő előkészítését és annak eredményes lebonyolítását. Alapvető szándék, hogy a tervezés és bonyolítás elméleti tudnivalóin kívül az előadó évtizedes egészségügyi audit tapasztalatait is közzé tegye. Részletesen ismerteti az audit folyamat egyes elemeit, kitér a megfelelő kérdéstechnika alkalmazására, kiemeli a határozott rugalmasság fontosságát. Kényes, de fontos kérdést értelmez akkor, amikor az audit felfüggesztésének kérdését magyarázza. Kitér a leggyakoribb auditori hibákra. Magyarázza az eltérések kezelését, az auditjelentés szerkezetét és az audit befejezésének ismérvét.

Változás menedzsment (Változtatás menedzsment)

Az MSZ EN ISO 15224:2017 szabvány bevezetése, a GDPR megfelelőség kialakítása, valamint a kockázatkezelés aktualizálása változásokat, nehézségeket, adott esetben szervezeti ellenállást jelenthet az intézménynél. Foglalkozunk a véleményformáló személyek meggyőződésének, állásfoglalásának fontosságával, a változások érintettjeinek időbeni alakulásával a változás életciklusa során. Röviden ismertetünk egy változást támogató stratégiát. Kitérünk a vezetés szerepére, az együttműködés kulcsfontosságára, a fő sikertényezőkre és a buktatókra is. Azt is lényegesnek tartjuk, hogy a változási folyamatból mit észlel az érintett egyén.

A "vezetés műszerfala". Indikátorok, folyamat mutatók

(A vezetés által meghatározott folyamat mutatók, indikátorok képzéséhez szükséges adatgyűjtés, adatfeldolgozás, értékelés és intézkedés gyakorlati megvalósítása)

Az indikátor, folyamat mutató megfogalmazása az egészségügyi vezetés viszonylatában. Foglalkozunk az indikátorok fajtáival és hogy alkalmazásuknak mi a gyakorlati célja. Kitérünk az indikátorok osztályzására, és az egyes kategóriákon belül néhány példát hozunk fel. Beszélünk az indikátorok létrehozásának forrásairól és az adatkezelés kívánalmairól. Ötletként felvetünk nem szokványos indikátort is, mint például a műszaki hibabejelentések hatékonyságával kapcsolatos mutatót.

GDPR audit tapasztalatok, adatvédelmi hatásosság vizsgálat, megfelelőségi vizsgálat (GAP elemzés)

Az előadásnak nem célja a GDPR, illetve az azt integráló magyar jogszabály követelményeinek részletes ismertetése. Ennek időszerűsége már időben túlhaladott, viszont az előadás célját tekintve a fontosabb elméleti ismeretekre azért utalás történik. A tényleges cél az audit tapasztalatokból kiemelt főbb észrevételek, problémák és hiányosságok bemutatása azért, hogy a saját szervezet jelenlegi helyzetét ennek alapján értékelhessük. Az előadó foglalkozik az Adatvédelmi tisztviselő helyes értelmezésével, feladataival és ezek teljesítésének biztosításával. Ismertetésre kerül. Ismertetésre kerül az Adatvédelmi hatásvizsgálat célja, megvalósításának alapkövetelményei. Bemutatásra kerül egy szervezeti Adattérkép struktúra és minta. Foglalkozunk az adatvédelmi kockázatokkal és mintát adunk a GDPR megfelelőség GAP elemzéséhez.

Az eü szolgáltató külső és belső kockázatainak és lehetőségeinek elemzési módszere

A résztvevőknek az előadás ismerteti a SWOT elemzést, mely az SZ EN ISO 9001:2015-ös szabvány szervezet környezete, kockázatok-lehetőségek meghatározásában és dokumentálásában megfelelő eszköznek tekinthető. A módszer segítségével feltérképezhetjük az egészségügyi szolgáltatást nyújtó szervezet, működési életképességét, illetve megismerhetjük, hogy mely feladatok a legfontosabbak stratégiai szempontból. A SWOT-elemzés ezen kívül alkalmas a minőségirányítási rendszer fejlesztésének időszakos felmérésére, igazolására, a minőség célok tényeken alapuló kitűzésének támogatására is. Az elemzés elvégzése nem kíván rendkívüli képességeket. Gyakorlati kivitelezésére, az elemzés megvalósításának szervezésére és módszerére is kitér az előadás elősegítve ennek a hasznos módszernek frekventáltabb alkalmazását.

Egészségügy - Kockázatkezelés- Betegbiztonság (1)

A betegellátási tevékenységnek, történjen az nagy intézményben vagy egyszékes fogászati, illetve háziorvosi rendelőben, számos hiba lehetősége van. "Tévedni emberi dolog". Másképpen fogalmazva, a betegellátási tevékenység bizonyos kockázattal jár. A téma kiemelt jelentőségét az adja, hogy az MSZ EN 9001:2015-ös és 15224-es szabványok követelményként írják elő, a működési kockázatok szabályozott kezelését. A szabvány követelményeinek való megfelelőségen túl, a kockázatok és azok súlyának ismerete nemcsak a szervezet menedzsmentje szempontjából fontos, de a végrehajtási szint érintettsége, adott esetben önvédelme is, szükségessé teszi a tisztánlátást ezen a téren, nem beszélve az ellátott betegek biztonságáról. A prezentációval alapfogalmakat kívánunk ismertetni kockázattal, kockázat elemzéssel és kezelési lehetőségekkel kapcsolatban. Ezzel kapcsolatban az előadás foglalkozik és elemzi a kockázatok okait. Megfogalmazza a kockázatfelmérés célját. Példán mutatjuk be a kockázat megjelenését orvos-szakmai szempontból. Az előadó felvillant néhány, a kockázat szempontjából érintett egészségügyi területet.

Kockázatkezelés (2): Dilemma, módszer, IT támogatás, MEES alapú azonosítás, jellemző kockázatok, aktualizálás az Eü szolgáltatóknál.

A prezentáció célját tekintve a kockázatkezelés gyakorlatára helyezi a hangsúlyt. A tapasztalat átadás alapját az előadó több hazai egészségügyi szolgáltatónál végzett támogatói tevékenysége adja. Azok számára, akik még nem foglalkoztak a kérdéssel a választható gyakorlat dilemmája döntési alapot adhat. Példát mutat be és magyarázza a kockázat kezelés támogatását segítő IT támogatásra, mely azoknak is módszertani útmutató, akiknek csak egyszerűbb módszerek alkalmazására van lehetősége.

A kockázat kezelés lehetséges fő stratégiáinak bemutatásán túl konkrét elemzési végeredményt mutatató kockázati mátrixot mutat be, az alkalmazható skálázások ismertetésével. Bemutatásra kerülnek a kockázat kezelési folyamat életciklusának folyamat elemei, beleértve a vezetői jóváhagyást. Intézményi megnevezés nélkül néhány legjellemzőbb konkrét kockázat ismertetésére is sor kerül. Befejezésül a kockázatkezelés aktualizálásával és auditálásával zárjuk a prezentációt.

Az információbiztonság fontossága az egészségügyi szolgáltató szervezeteknél

A prezentáció célja a figyelem ráirányítása arra, hogy mennyire függ az egészségügyi szolgáltató szervezetek, intézmények zavartalan működése, eredménye, sikere, léte az információik biztonságától, kiemelten az informatikai rendszer működésétől. Példákkal illusztráljuk az informatika sérülékenységét. Felsorolásra kerülnek a legfontosabb veszélyforrások. Bemutatjuk az információvédelem szakmai területeit. Konkrét szempontokat jelölünk meg a belső auditon vizsgálandó területekre. Az előadó felhívja a figyelmet arra, hogy a szervezetek információbiztonsági felmérése időszakonként fontos, komolyabb problémákat, felelősségre vonást előzhetünk meg vele.

Problémák és javaslatok az informatika felügyeletének gyakorlatában

Az előadás célja: az információ technológia egészségügyi szervezeteknél alkalmazott - a munkatársak tevékenységi gyakorlatához legjobban kapcsolódó - problémás területek ismertetése audit tapasztalatok alapján. A prezentáció foglalkozik a mobil eszközök használatának, az informatikai eszközök elhelyezésének és a jelszókezelés gyakorlatának főbb szempontjaival, a WiFi használat kockázataival. Az előadó kitér néhány gyakorlati javaslat ismertetésére ezen területek felügyeletével kapcsolatban, ami közül kiemeljük a kis szolgáltatók (háziorvos, fogorvos) adat titkosítására alkalmazható ingyenesen letölthető WEB alkalmazást.


Előadó: Dr. Tóth Zoltán szakorvos, minőségirányítási rendszer menedzser, MSZT MIR/MEES vezető és IBIR auditor, számítógépes rendszerszervező, közgazdasági szakokleveles egészségügyi menedzser.

Részvételi díj: 40.000,- Ft

Az előadás nem zártkörű, előzetes jelentkezés alapján és a részvételi díj befizetése ellenében, minden érdeklődőt szeretettel várunk!


Helye: Kelen Kórház 1119 Budapest, Than Károly utca 20.