Egészségügyi belső auditori képzés kibővített ismeretekkel (változás menedzsment, kockázatkezelés, GDPR megfelelőség, információbiztonság)


Ideje: 2021.05.18-20. (kedd, szerda, csütörtök)

ONLINE formában lesz elérhető az előadás! Saját számítógépen vagy okos telefonon nézhető, visszatekerhető, megállítható, videó formátumú előadás! A videók teljes időtartama kb. 10-12 óra, amit a hétvége folyamán bármikor megnézhetnek a hallgatók.

Orvosoknak, fogorvosoknak, klinikai szakpszichológusoknak 36 kreditpont. Szakképesítések, amelyekhez szakma szerinti pontszámként elszámolható: 1. egészségügyi szervezés. Egyéb szakvégzettség esetén, szabadon választható elméleti képzés. Akkreditációs szám: PTE ÁOK/2021.I./00080


Egészségügyi szakdolgozóknak minden szakmacsoportra és szakmára 16 továbbképzési pont. Szabadon választható elméleti képzés. Akkreditációs szám: PTE ÁOK/2021.I./00080


Bevezető:

A képzés az egészségügyi szolgáltatóknál kijelölt vagy belső auditot végző jelenlegi és jövőbeni belső auditorok, minőségirányítási vezetők/megbízottak/munkatársak ismereteinek megalapozását vagy meglévő ismereteik frissítését szolgálja. A jelentős környezeti változások és a személyzet fluktuációjának következtében a korábban képzett belső auditorok száma csökkenhet, újabb auditorok képzésére van szükség, illetve a meglévő auditori ismeretek frissítése időszerű

A kurzus értékét az auditori munka mindenkori alapjait képező szabvány követelményeinek egészségügyi szempontból és példákkal történő magyarázata, a sokéves klinikai, vezetői és auditori tapasztalat ismertetése adja.

A hallgatói visszajelzések alapján hasznosnak tartott az előadó saját audit tapasztalataira épített, a belső audit lebonyolítását ismertető, gyakorlati módszertani előadás.

A 2020-ban megismert Korona vírus pandémia kezelését a minőségirányítási rendszert működtető szolgáltatóknál gyorsabbá és hatékonyabbá tette a szabályozottság, a dokumentáltság és a már kialakult minőség kultúra megléte. Célszerűnek tűnik ennek tükrében az auditori ismeretek kibővítése a kockázat kezelés minden napi gyakorlatával, a változás- és konfliktus kezeléssel és ezek auditori vonatkozásaival.

Az oktatási program túllép a szokásos belső auditori képzés anyagán: Foglalkozik a működtetéssel és minőségirányítással elválaszthatatlan kapcsolatban lévő adatvédelem és információ biztonság alapvető szerepének bemutatásával és ennek formája a

  • nem informatikusi ismeretekkel rendelkező- egészségügyi munkatársaknak címzett prezentáció.

Az átadásra kerülő ismeretek jól hasznosíthatók bármely egészségügyi szolgáltató működtetésében és felügyeletében, ide értve az intézményeket, a fogászati és háziorvosi ellátást, gyógyszertári tevékenységet, kutató- és gyógyszergyártó cégek menedzsmentjét is.

A szerzett ismeretekkel és oklevél birtokában például a kis egészségügyi szolgáltatók (háziorvosok, fogorvosok) kölcsönösen lebonyolíthatják egymás között praxisaik belső auditját.

Az oktatandó anyag terjedelmét is figyelembe véve, egyéni és csoportmunkákkal segítjük az elhangzottak jobb megértését.

A kurzus résztvevői olyan szemléletmódot kapnak ezen háromnapos program keretében, amely jó alapot biztosíthat egyrészt auditori megbízásuk tisztességes teljesítéséhez, másrészt további munkájukban a rutinná vált auditori tevékenységük fejlesztéséhez.

A kurzus közelebbről meghatározott céljai:

A kurzus végére a hallgatóknak képessé kell válniuk arra,

  • hogy az MSZ EN ISO 9001:2015 minőségirányítási szabvány követelményeiben megfogalmazott elvek és követelmények elemzését értse és munkatársai számára értelmezni tudja,
  • hogy az auditokra vonatkozó szabványon alapuló auditmódszertan birtokában legyen,
  • hogy intézményének, szervezetének minőségirányítási rendszerét átlássa és megértse,
  • hogy belső auditorként az MSZ EN ISO 9001:2015, illetve az MSZ EN ISO 15224:2017 minőségirányítási rendszerbelső auditját önállóan vagy audit csoportban auditálni tudja,
  • hogy intézményének, szervezetének minőségfejlesztési tevékenységében ne csak belső auditorként, hanem motivált és hozzáértő munkatársként vegyen részt,
  • hogy ráérezzen a mindennapi tevékenységgel együtt járó kockázat létére, értékelésének fontosságára és a tudatos folyamatos kezelés szükségességére,
  • hogy megértse és kommunikálja az adatvédelem és információbiztonság fontosságát és az ezzel járó vezetői és munkatársi felelősséget szervezetében,

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

  • Iskolai előképzettség: felső- vagy középfokú egészségügyi, gazdasági vagy műszaki végzettség.
  • Szakmai előképzettség: kórházi, egyéb egészségügyi szolgáltatói, kutatói gyakorlat.

Előnyt jelent, de nem kötelező az EXCEL (Microsoft Office) ismeret vagy szerzett minimális felhasználói gyakorlat.

A program tematikáinak rövid összefoglalása

MSZ EN ISO 9001:2015 rendszer szabvány általános jellemzői követelményei (egészségügyi példákkal)

Az előadás során ismertetésre kerül az MSZ EN ISO 9001:2015-ös követelmény szabványszerkezeti felépítése és fejezetei A szabvány követelmények egyenkénti ismertetését egészségügyi példákkal magyarázza az előadó. Kiemelt hangsúlyt kap a vezetés szerepének követelmény szerinti magyarázata. Foglalkozunk a külső erőforrással végeztetett folyamatok felügyeletével, az egészségügyi szolgáltatók területén jellemző alvállalkozás és kiszervezés különbségének magyarázatával, valamint a legjellemzőbb kiszervezési formák ismertetésével. A kockázatkezelés alapjait külön prezentációban ismertetjük.

Audit ismeretek. A belső audit tervezése és lebonyolítása az MSZ EN ISO 19011 aktuális audit szabvány alapján

Az auditok hatékony lebonyolítását megfelelő ismeretek birtokában lehet megvalósítani. Ezek részben elméleti ismeretek, melyek követelmény jellegű összefoglalását az MSZ ENISO 19011:2018 szabvány írja le. Az előadás bemutatja a szabványban is szereplő legfontosabb alapfogalmakat (az auditok fajtái, az audit alapelvei, az auditorral szembeni követelmények, ...). Kiemelten magyarázza az előadás az audit lényegét és folyamatát. Hangsúlyt kap az is, hogy a belső audit szabályozott lebonyolítását a követelmény szabványok dokumentált információként, illetve eljárásként írja elő. Az előadó legfőbb célja, hogy ezzel az előadással elősegítse a belső audit hatékony, mindenre kiterjedő előkészítését és annak eredményes lebonyolítását. Alapvető szándék, hogy a tervezés és bonyolítás elméleti tudnivalóin kívül az előadó évtizedes egészségügyi audit tapasztalatait is közzé tegye. Részletesen ismerteti az audit folyamat egyes elemeit, kitér a megfelelő kérdéstechnika alkalmazására, kiemeli a határozott rugalmasság fontosságát. Kényes, de fontos kérdést értelmez akkor, amikor az audit felfüggesztésének kérdését magyarázza. Kitér a leggyakoribb auditori hibákra. Magyarázza az eltérések kezelését, az auditjelentés szerkezetét és az audit befejezésének ismérvét.

Mérés, elemzés, indikátorok, rendszerfelügyelet auditori vonatkozásai

Az első prezentáció követelményei között szerepel a megfigyelés, mérés követelményének említése. Az auditori gyakorlatban ennek a követelménynek az értelmezése, a követelmény "kizárhatósága", a mérőeszköz kezelési gyakorlat részletesebb magyarázatot igényel. Foglalkozunk az indikátorok fajtáival és hogy alkalmazásuknak mi a gyakorlati célja. Kitérünk az indikátorok osztályzására, és az egyes kategóriákon belül néhány példát hozunk fel. Beszélünk az indikátorok létrehozásának forrásairól és az adatkezelés kívánalmairól. Ötletként felvetünk nem szokványos indikátort is, mint például a műszaki hibabejelentések hatékonyságával kapcsolatos mutatót. A prezentáció foglalkozik a vezetés által meghatározott folyamat mutatók, indikátorok képzéséhez szükséges adatgyűjtés, adatfeldolgozás, értékelés és intézkedés gyakorlat megvalósításával. Ismertetésre kerül a folyamat felügyelet és a folyamat hatékonyság mérése.

Az eü szolgáltató külső és belső kockázatainak és lehetőségeinek elemzési módszere

A résztvevőknek az előadás ismerteti a SWOT elemzést, mely az SZ EN ISO 9001:2015-ös szabvány szervezet környezete, kockázatok-lehetőségek meghatározásában és dokumentálásában megfelelő eszköznek tekinthető. A módszer segítségével feltérképezhetjük az egészségügyi szolgáltatást nyújtó szervezet működési életképességét, illetve megismerhetjük, hogy mely ható tényezők a legfontosabbak stratégiai szempontból. A SWOT-elemzés ezen kívül alkalmas a minőségirányítási rendszer fejlesztésének időszakos felmérésére, igazolására, a minőség célok tényeken alapuló kitűzésének támogatására is. Az elemzés elvégzése nem kíván rendkívüli képességeket. Gyakorlati kivitelezésére, az elemzés megvalósításának szervezésére és módszerére is kitér az előadás elősegítve ennek a hasznos módszernek frekventáltabb alkalmazását.

Egészségügy - Kockázatkezelés- Betegbiztonság (1)

A téma kiemelt jelentőségét az adja, hogy az MSZ EN 9001:2015-ös szabvány követelményként írja elő, a működési kockázatok szabályozott kezelését. A követelménynek való megfelelőségen túl, a kockázatok és azok súlyának ismerete nemcsak a szervezet menedzsmentje szempontjából fontos, de a végrehajtási szint érintettsége, adott esetben önvédelme is, szükségessé teszi a tisztánlátást ezen a téren, nem beszélve az ellátott betegek biztonságáról. Vészhelyzeti időszakban különös jelentősége van a kockázatalapú gondolkodásnak és gyakorlatnak, amit a megfelelő ismeretek és módszer nélkül nem lehet megvalósítani. A prezentációval alapfogalmakat kívánunk ismertetni kockázattal, kockázat elemzéssel és kezelési lehetőségekkel kapcsolatban. Ezzel kapcsolatban az előadás foglalkozik és elemzi a kockázatok okait. Megfogalmazza a kockázatfelmérés célját. Példán mutatjuk be a kockázat megjelenését orvos-szakmai szempontból. Az előadó felvillant néhány, a kockázat szempontjából érintett egészségügyi területet.

Kockázatkezelés (2): Dilemma, módszer, IT támogatás, MEES alapú azonosítás, jellemző kockázatok, aktualizálás az Eü szolgáltatóknál.

A prezentáció célját tekintve a kockázatkezelés gyakorlatára helyezi a hangsúlyt. A tapasztalat átadás alapját az előadó több hazai egészségügyi szolgáltatónál végzett támogatói tevékenysége adja. Azok számára, akik még nem foglalkoztak a kérdéssel a választható gyakorlat dilemmája döntési alapot adhat. Példát mutat be és magyarázza a kockázat kezelés támogatását segítő IT támogatásra, mely azoknak is módszertani útmutató, akiknek csak egyszerűbb módszerek alkalmazására van lehetősége.

A kockázat kezelés lehetséges fő stratégiáinak bemutatásán túl konkrét elemzési végeredményt mutatató kockázati mátrixot mutat be, az alkalmazható skálázások ismertetésével. Bemutatásra kerülnek a kockázat kezelési folyamat életciklusának folyamat elemei, beleértve a vezetői jóváhagyást. Intézményi megnevezés nélkül néhány legjellemzőbb konkrét kockázat ismertetésére is sor kerül. Befejezésül a kockázatkezelés aktualizálásával és auditálásával zárjuk a prezentációt.

Az információbiztonság fontossága az egészségügyi szolgáltató szervezeteknél

A prezentáció célja a figyelem ráirányítása arra, hogy mennyire függ az egészségügyi szolgáltató szervezetek, intézmények zavartalan működése, eredménye, sikere, léte az információik biztonságától, kiemelten az informatikai rendszer működésétől. Példákkal illusztráljuk az informatika sérülékenységét. Felsorolásra kerülnek a legfontosabb veszélyforrások. Bemutatjuk az információvédelem szakmai területeit. Konkrét szempontokat jelölünk meg a belső auditon vizsgálandó területekre. Az előadó felhívja a figyelmet arra, hogy a szervezetek információbiztonsági felmérése időszakonként fontos, komolyabb problémákat, felelősségre vonást előzhetünk meg vele.

Problémák és javaslatok az informatika felügyeletének gyakorlatában

Az előadás célja: az információ technológia egészségügyi szervezeteknél alkalmazott - a munkatársak tevékenységi gyakorlatához legjobban kapcsolódó - problémás területek ismertetése audit tapasztalatok alapján. A prezentáció foglalkozik a mobil eszközök használatának, az informatikai eszközök elhelyezésének és a jelszókezelés gyakorlatának főbb szempontjaival, a WiFi használat kockázataival. Az előadó kitér néhány gyakorlati javaslat ismertetésére ezen területek felügyeletével kapcsolatban, ami közül kiemeljük a kis szolgáltatók (háziorvos, fogorvos) adat titkosítására alkalmazható ingyenesen letölthető WEB alkalmazást.

Változás menedzsment (Változtatás menedzsment)

A minőségirányítási rendszer bevezetése, vészhelyzeti stratégia kialakítása és megvalósítása, valamint a kockázatkezelés aktualizálása változásokat, nehézségeket, adott esetben szervezeti ellenállást jelenthet az intézménynél. A prezentációban foglalkozunk a változásokkal érintettek érzéseinek időbeni alakulásával a változás életciklusa során. Hangsúlyt helyezünk a véleményformáló személyek meggyőződésének, állásfoglalásának fontosságára. Röviden ismertetünk egy változást támogató stratégiát. Kitérünk a vezetés szerepére, az együttműködés kulcsfontosságára, a fő sikertényezőkre és a buktatókra is.

A konfliktus, mint tényező a folyamatok és a szervezet működésének hatékonyságában

A változtatási kényszer, a vészhelyzeti követelményeknek való megfelelés, különösen a nagyobb egészségügyi szolgáltatóknál, konfliktus helyzetet eredményezhet. A konfliktus fogalmával, okaival, felismerési lehetőségével és kezelésének lehetőségeivel foglalkozik az előadás.

Az értekezlet a minőségirányítási gyakorlatban

Az előadás célja, az értekezlettel kapcsolatos alapismeretek és az értekezletszervezés, értekezlet tartás gyakorlati szabályainak megismertetése, hogy a minőségirányításban tevékenykedő munkatárs az ismereteket beépíthesse saját és szervezete gyakorlatába. A prezentáció témái között szerepel: mikor van és mikor nincs szükség értekezletre; az értekezletek típusai; az értekezlet tervezése és mire kell vigyázni a tervezés során; az értekezlet vezetése és hatékony kézben tartása; mi akadályozhatja a jó értekezletet; a jó prezentáció szempontjai; az értekezlet résztvevőinek jellemző típusai. Szóba kerül néhány gyakorlati tanács a nehéz helyzetek kezelésével kapcsolatban.

Előadó: Dr. Tóth Zoltán szakorvos, minőségirányítási rendszer menedzser, MSZT MIR/MEES vezető és IBIR, ITIL auditor, számítógépes rendszerszervező, közgazdasági szakokleveles egészségügyi menedzser.Részvételi díj: 40.000,- Ft., mely a visszaigazolásunk után fizetendő.