Az MSZ EN ISO 9001:2015 és MSZ EN ISO 15224:2017 és MSZ EN ISO 19011:2012 szabványokra alapozott egészségügyi belső auditori képzés kibővített ismeretekkel (dokumentáció kezelés, kockázatkezelés, adatvédelem, információbiztonság)


Ideje: 2019.05.14-16. (kedd, szerda, csütörtök)
Helye: Kelen Kórház 1119 Budapest, Than Károly utca 20.

Orvosoknak, fogorvosoknak, klinikai szakpszichológusoknak 36 kreditpont. Szakképesítések, amelyekhez szakma szerinti pontszámként elszámolható: egészségügyi szervezés. Egyéb szakvégzettség esetén, szabadon választható elméleti képzés. Akkreditációs szám: PTE ÁOK/2019.I./00147


Az alábbi egészségügyi szakdolgozóknak 18 továbbképzési pont: 1. felnőtt ápolás és gondozás, 2. gyermekápolás és gondozás, 3. sürgősségi ellátás, 4. laboratóriumi diagnosztika, 5. képi diagnosztika, 6. általános és elektrofiziológiai asszisztencia, 7. fogászati ellátás, 8. gyógyszertári ellátás, 9. mozgásterápia és fizioterápia, 10. műtéti ellátás, 11. szülészeti ellátás, 14. egészségügyi menedzsment, 15. rehabilitációs és életvezetést támogató, 16. dietetika. Szabadon választható elméleti képzés. Nyilvántartási szám: SZTK-A-24187/2018


Bevezető:
A képzés az egészségügyi szolgáltatóknál kijelölt vagy jövőbeni belső auditorok, minőségirányítási vezetők/megbízottak/munkatársak ismereteinek megalapozását vagy meglévő ismereteik frissítését szolgálja. A személyzet fluktuációjának következtében a korábban képzett belső auditorok száma csökkent, újabb auditorok képzésére van szükség.
A kurzus különös aktualitását két új szabvány adja: MSZ EN ISO 9001:2015 és MSZ EN 15224:2017. Előbbire történő átállás tanúsított cégeknél határidőhöz kötött és jórészt már folyamatban van vagy meg is történt. A kurzus ezért csak az új követelményeknek való megfelelés magyarázatára helyezi a hangsúlyt. Az MSZ EN 15224:2017 Európai Uniós egészségügyi szabványként opcionálisan tanúsítható, alkalmazására vonatkozó döntés a szabvány ismeretét feltételezi
Évek óta hasznosnak tartott elméleti, és az előadó saját audit tapasztalataira épített, bázis anyaga a kurzusnak, a belső audit szabványra alapozott módszertani előadás.
Az oktatási program túllép a szokásos belső auditori képzés anyagán: Foglalkozik a mindkét említett szabványban kiemelt hangsúllyal szereplő kockázat kezelés alapismereteivel, a kockázatelemzés egészségügyben alkalmazható módszerével a változás menedzsmenttel és az emberi erőforrás menedzsmenttel. Belátható a fenti kiegészítő témák szoros kapcsolata és alkalmazhatósága a minőségirányításban.
A minőségirányítással elválaszthatatlan kapcsolatban lévő adatvédelem és információ biztonság alapvető szerepének felismerése sugallta a képzési témák kiegészítését, ilyen irányú bővítését. Ez különös súlyt kap az Európai Uniós szabályozás, a 2018. májusától hatályba lépő GDPR (Általános Adatvédelmi Rendelet), tükrében.
Az átadásra kerülő ismeretek jól hasznosíthatók az egészségügyi szolgáltatók működés szervezésében és felügyeletében, ide értve a fogászati ellátást, gyógyszertári tevékenységet, kutató- és gyógyszergyártó cégek menedzsmentjét is.
A szerzett ismeretekkel és oklevél birtokában például a fogorvosok kölcsönösen lebonyolíthatják egymás között praxisaik belső auditját.
Az oktatandó anyag terjedelmét is figyelembe véve, egyéni és csoportmunkákkal segítjük az elhangzottak jobb megértését.
A kurzus résztvevői olyan szemléletmódot kapnak ezen háromnapos program keretében, amely jó alapot biztosíthat egyrészt auditori megbízásuk tisztességes teljesítéséhez, másrészt további munkájukban a rutinná vált auditori tevékenységük fejlesztéséhez.

A kurzus közelebbről meghatározott céljai:
A kurzus végére a hallgatóknak képessé kell válniuk arra,
  • hogy az MSZ EN ISO 9001:2015 minőségirányítási, illetve az MSZ EN ISO 15224:2017-as európai egészségügyi szabványok követelményeiben megfogalmazott elvek és követelmények elemzését értse és munkatársai számára értelmezni tudja,
  • hogy az MSZ EN ISO 19001: 2012-en alapuló auditmódszertan birtokában legyen,
  • hogy intézményének, szervezetének minőségirányítási rendszerét átlássa és megértse,
  • hogy belső auditorként az MSZ EN ISO 9001:2015, illetve az MSZ EN ISO 15224:2017 minőségirányítási rendszerek, valamint ezek integrált rendszerének belső auditját önállóan vagy audit csoportban auditálni tudja,
  • hogy intézményének, szervezetének minőségfejlesztési tevékenységében motivált és hozzáértő munkatársként vegyen részt,
  • hogy megértse és kommunikálja az adatvédelem és információbiztonság fontosságát és az ezzel járó vezetői és munkatársi felelősséget szervezetében,
  • hogy ráérezzen a mindennapi tevékenységgel együtt járó kockázat létére, értékelésének fontosságára és a tudatos kezelés szükségességére.
A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei
  • Iskolai előképzettség: felső- vagy középfokú egészségügyi, gazdasági vagy műszaki végzettség.
  • Szakmai előképzettség: kórházi, egyéb egészségügyi szolgáltatói gyakorlat.
Javasolt, de nem kötelező feltétel az MSZ EN ISO 9001:2009-es minőségirányítási rendszerrel kapcsolatos ismeret vagy szerzett tapasztalat.

A program tematikáinak rövid összefoglalása
MSZ EN ISO 9001:2015 rendszer szabvány új követelményeinek való megfelelés (egészségügyi értelmezésben és alkalmazási példákkal).
Az előadás során ismertetésre kerül az MSZ EN ISO 9001:2015-ös követelmény szabvány, szerkezeti felépítése és fejezetei. Mivel az új szabvány a korábbi kiadáshoz képest új követelményeket is megfogalmaz. Az új követelmények értelmezése (pl. a szervezet környezete, lényeges érdekelt felek elvárásai, dokumentált információk...), ezeknek való megfelelés és az egészségügyi szolgáltatói gyakorlatban történő alkalmazása az egyik alapvető prezentáció témája. Foglalkozunk a külső erőforrással végeztetett folyamatok felügyeletével, az egészségügyi szolgáltatók területén jellemző alvállalkozás és kiszervezés különbségének magyarázatával, valamint a legjellemzőbb kiszervezési formák ismertetésével. A kockázatkezelés alapjait külön prezentációban ismertetjük.


MSZ EN ISO 15224:2017 Minőségirányítási rendszerek. Az EN ISO 9001:2015 az egészségügyi ellátásban
Lehet-e alternatívája az ISO 15224-es szabvány az ISO 9001-es szabványnak? Tanúsítható-e az az ISO 15224-esre alapozott MIR? Kiváltható-e a MEES az ISO 15224-el? Mindhárom kérdésre a válasz IGEN, de ez csak a 15224-es szabvány ismeretében válik világossá. Az előadás felkészítő jellegű az MSZ EN 15224:2017Minőségirányítási rendszerek (Az ENISO 9001:2015 az egészségügyben) szabvány értelmezésére, alkalmazására, auditálására. Az előadás célja a szabvány ismertetésével támpontot adni a "változtassak / ne változtassak" döntéshez. Az előadó ismerteti az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos EU-s követelmény szabványon alapuló minőségirányítási rendszerszabvány célját, felépítését, fő jellemzőit,. A szabvány követelményeit értelmezi és szükség szerint egészségügyi példákkal magyarázza. A prezentáció többek között kitér a vezetőség szerepének erősítésére, a klinikai folyamatokra, az alkalmazási terület meghatározásra, a minőségjellemzők értelmezésére.

FONTOS, hogy a szabvány valamennyi egészségügyi szolgáltatóra, beleértve a gyógyszertárakat is alkalmazható és tanúsítható.

Audit ismeretek. A belső audit tervezése és lebonyolítása az MSZ EN ISO 19011:2012 audit szabvány alapján

Az auditok hatékony lebonyolítását megfelelő ismeretek birtokában lehet megvalósítani. Ezek részben elméleti ismeretek, melyek követelmény jellegű összefoglalását az MSZ ENISO 19011:2012 szabvány írja le. Az előadás bemutatja a szabvány legfontosabb követelményeit, melyek a belső audit lebonyolításában megalapozzák az eredményességet, egyben tervezési és módszertani alapokat is biztosítanak. Ismertetésre kerülnek az auditok fajtái, az audit alapelvei, az auditorral szembeni követelmények. Kiemelten magyarázza az előadás az audit lényegét és folyamatát. Hangsúlyt kap az is, hogy a belső audit szabályozott lebonyolítását a követelmény szabványok dokumentált információként, illetve eljárásként írja elő. Az előadó legfőbb célja, hogy ezzel az előadással elősegítse a belső audit hatékony, mindenre kiterjedő előkészítését és annak eredményes lebonyolítását. Alapvető szándék, hogy a tervezés és bonyolítás elméleti tudnivalóin kívül az előadó évtizedes egészségügyi audit tapasztalatait is közzé tegye. Részletesen ismerteti az audit folyamat egyes elemeit, kitér a megfelelő kérdéstechnika alkalmazására, kiemeli a határozott rugalmasság fontosságát. Kényes, de fontos kérdést értelmez akkor, amikor az audit felfüggesztésének kérdését ismerteti. Kitér a leggyakoribb auditori hibákra. Magyarázza az eltérések kezelését, az auditjelentés szerkezetét és az audit befejezésének ismérvét.


A változások menedzselésének fő szempontjai (új szabvány szerinti MIR-re átállás, illetve szabvány váltás).


Az MSZ EN ISO 9001:2015 szabványra átállás vagy az MSZ EN ISO 15224:2017 szabvány bevezetése változásokat, nehézségeket, adott esetben szervezeti ellenállást jelenthet az intézménynél. A prezentáció bevezetésében feltesszük a kérdést, hogy az egészségügyi szolgáltató szervezet támogatta-e az eddigiekben a változások bevezetését vagy gátolta azt. Foglalkozunk a véleményformáló személyek meggyőződésének, állásfoglalásának fontosságával, a változások érintettjeinek időbeni alakulásával a változás életciklusa során. Röviden ismertetünk egy változást támogató stratégiát. Kitérünk a vezetés szerepére, az együttműködés kulcsfontosságára, a fő sikertényezőkre és a buktatókra is. Azt is lényegesnek tartjuk, hogy a változási folyamatból mit észlel az érintett egyén.


Néhány fontosabb szempont a HR menedzsment viszonylatában
Jártasság az emberi erőforrások kezelésében napjainkban a versenyképesség, a siker kulcstényezője, ezért stratégiai kérdéssé vált. Az előadás témáját az alábbiak szerint állítottuk össze: a HR menedzsment megfogalmazása, az emberi erőforrás speciális jellege, a HR menedzsment fő tevékenységei, a motiváció, a szükségletek hierarchiája Maslow szerint, kommunikáció a szervezetben, a munkakörök kialakítása és leírása. Röviden foglalkozunk az emberi erőforrás tervezésével és a felvételi interview-k alapvető szempontjaival. Érintjük az új munkatársak munkahelyi bevezetésének kérdését. A munkatársak éves teljesítmény értékelése.

Az értekezlet a minőségirányítási gyakorlatban
A minőségirányításban a folyamatos fejlesztés kommunikáció nélkül elképzelhetetlen. A kommunikációnak egyik szokásos gyakorlata az értekezlet. Az előadás célja, az értekezlettel kapcsolatos alapismeretek és az értekezletszervezés, értekezlet tartás gyakorlati szabályainak megismertetése, hogy a minőségirányításban tevékenykedő munkatárs az ismereteket beépítse saját szervezete gyakorlatába. A prezentáció témái között szerepel: mikor van és mikor nincs szükség értekezletre; az értekezletek típusai; az értekezlet tervezése és mire kell vigyázni a tervezés során; az értekezlet vezetése és hatékony kézben tartása; mi akadályozhatja a jó értekezletet; a jó prezentáció szempontjai; az értekezlet résztvevőinek jellemző típusai. Szóba kerül néhány gyakorlati tanács a nehéz helyzetek kezelésével kapcsolatban.

Néhány gondolat a kockázatról, kockázatkezelésről
A betegellátási tevékenységnek, történjen az nagy intézményben vagy egyszékes fogászati rendelőben, számos hiba lehetősége van. "Tévedni emberi dolog". Másképpen fogalmazva, a betegellátási tevékenység bizonyos kockázattal jár. A téma kiemelt jelentőségét az adja, hogy az MSZ EN 9001:2015-ös és 15224-es szabványok követelményként írják elő, a működési kockázatok szabályozott kezelését. A szabvány követelményeinek való megfelelőségen túl, a kockázatok és azok súlyának ismeret nemcsak a szervezet menedzsmentje szempontjából fontos, de a végrehajtási szint érintettsége, adott esetben önvédelme is, szükségessé teszi a tisztánlátást ezen a téren, nem beszélve az ellátott betegek biztonságáról. A prezentációval alapfogalmakat kívánunk ismertetni kockázattal, kockázat elemzéssel és kezelési lehetőségekkel kapcsolatban. Ezzel kapcsolatban az előadás foglalkozik és elemzi a kockázatok okait. Megfogalmazza a kockázatfelmérés célját. Példán mutatjuk be a kockázat megjelenését orvos-szakmai szempontból. Az előadó felvillant néhány, a kockázat szempontjából érintett egészségügyi területet. A kockázat kezelés gyakorlati megvalósítására, annak rendszeres aktualizálására több referencia intézményben kipróbált és elsimert gyakorlatot mutatunk be.

SWOT elemzés és jelentősége a minőségirányításban
A résztvevőknek az előadás ismerteti a SWOT elemzést, mely az SZ EN ISO 9001:2015-ös szabvány szervezet környezete, kockázatok-lehetőségek meghatározásában és dokumentálásában megfelelő eszköznek tekinthető. A módszer segítségével feltérképezhetjük az egészségügyi szolgáltatást nyújtó szervezet, működési életképességét, illetve megismerhetjük, hogy mely feladatok a legfontosabbak stratégiai szempontból. A SWOT-elemzés ezen kívül alkalmas a minőségirányítási rendszer fejlesztésének időszakos felmérésére, igazolására, a minőség célok tényeken alapuló kitűzésének támogatására is. Az elemzés elvégzése nem kíván rendkívüli képességeket. Gyakorlati kivitelezésére, az elemzés megvalósításának szervezésére és módszerére is kitér az előadás elősegítve ennek a hasznos módszernek frekventáltabb alkalmazását.


Az információbiztonság megjelenése az egészségügyi szolgáltató szervezetek minőségirányítási rendszerében
A prezentáció célja a figyelem ráirányítása arra, hogy mennyire függ az egészségügyi szolgáltató szervezetek, intézmények zavartalan működése, eredménye, sikere, léte az információik biztonságától, kiemelten az informatikai rendszer működésétől. Példákkal illusztráljuk az informatika sérülékenységét. Felsorolásra kerülnek a legfontosabb veszélyforrások. Bemutatjuk az információvédelem szakmai területeit. Konkrét szempontokat jelölünk meg a belső auditon vizsgálandó területekre. Az előadó felhívja a figyelmet arra, hogy a szervezetek információbiztonsági felmérése időszakonként fontos, komolyabb problémákat, felelősségre vonást előzhetünk meg vele.


Az egészségügyi szolgáltató gyakorlatában az információ technológia (IT) felügyeletének legfontosabb területei audit tapasztalatok alapján.
Az előadás célja: az információ technológia egészségügyi szervezeteknél alkalmazott - a munkatársak tevékenységi gyakorlatához legjobban kapcsolódó - problémás területek ismertetése audit tapasztalatok alapján. A prezentáció foglalkozik a mobil eszközök használatának, az informatikai eszközök elhelyezésének és a jelszókezelés gyakorlatának főbb szempontjaival. Az előadó kitér néhány gyakorlati javaslat ismertetésére ezen területek felügyeletével kapcsolatban.


Mit vár el a GDPR a szervezettől (a főbb követelmények összefoglalása)
A GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új adatvédelmi rendelete, amely a 2018.május 25-ei hatályba lépésével számos változást hoz a szervezetek, így az egészségügyi szolgáltató szervezetek adatkezelésében. A változások többek között a hozzájárulási nyilatkozatokra, a hozzáférési és tájékoztatási kötelezettségekre vonatkoznak, amelyek komoly elvárásokat támasztanak - a jogi megfelelés mellett - az informatikával szemben is. Az egészségügyi intézmények jellemzően az adatvédelem szabályozásában a hazai jogszabályi követelmények alapján jó megfelelést mutatnak és ez feltételezhető a folyamatokban alkalmazott gyakorlatról is. A jelen szabályozás GDPR követelményekkel való kiegészítése szükséges. A GDPR-nak való megfelelőség- vizsgálat a jog-, a folyamatok és az információ technológia területén állapít meg "nemmegfelelőségeket" (GAP) amik megszüntetése a GDPR ismeretét feltételezi. Jelen prezentáció csak tájékoztató jelleggel mutatja be a GDPR-t és annak főbb követelményeit.


Dr. Tóth Zoltán szakorvos, minőségirányítási rendszer menedzser, MSZT MIR/MEES vezető és IBIR auditor, számítógépes rendszerszervező, közgazdasági szakokleveles egészségügyi menedzser.

Részvételi díj: 40.000,- Ft

Az előadás nem zártkörű, előzetes jelentkezés alapján és a részvételi díj befizetése ellenében, minden érdeklődőt szeretettel várunk!


ONLINE JELENTKEZÉS